Lyrical Joe
A Gate (24Naijamuzic.com)
Lyrical Joe  A Gate (24Naijamuzic.com)